Obrona doktoratu ks. Starmacha CR

W czwartek, 20 czerwca, w siedzibie UPJP II w Krakowie, miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej o. Piotra Starmacha pt.: „Kościół pontyfikatu Jana Pawła II wobec zjawiska sekt i nowych ruchów religijnych jako problemu duszpasterskiego”, pisanej na Wydziale Teologicznym UPJPII, pod kierunkiem ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego.  Rozprawa doktorska ks. dra Piotra Starmacha CR, liczy 260 strony. W prezentowanej dysertacji autor przedstawił pełny obraz wielowątkowego zjawiska, jakim jest współczesna działalność nowych ruchów religijnych a także przedstawić ich oddziaływanie na jednostki i społeczeństwo. Ponadto bardzo szczegółowo opisał reakcję na opisywane zjawisko na różnych poziomach struktur Kościoła katolickiego (począwszy od Papieża, przez episkopaty, aż po biskupów diecezjalnych). Ks. dr Piotr Starmach CR obszernie zaprezentował przyczyny, które sprawiają, że Kościół katolicki tak krytycznie odnosi się do tego zjawiska, oraz sposoby, za pomocą których usiłuje przeciwdziałać ekspansji nowych ruchów religijnych.  Głównym bowiem celem rozprawy jest omówienie kwestii dotyczących duszpasterskiej odpowiedzi Kościoła pontyfikatu Jana Pawła II na zjawisko sekt i nowych ruchów religijnych. W pierwszym rozdziale autor szczegółowo omówił różne sposoby rozumienie pojęć „sekta” oraz „nowy ruch religijny”. Zaprezentował bardzo liczne typologie ruchów religijnych oraz główne metody ich badania. Skoncentrował się zwłaszcza na ujęciach tego zjawiska z jakimi mamy do czynienia w socjologii, antropologii kulturowej oraz w teologii. Rozdział drugi zawiera dogłębną i systematyczną prezentację nauczania Jana Pawła II, na temat sekt i nowych ruchów religijnych oraz ich społecznego oddziaływania. Autor dokonał rekonstrukcji poglądów Papieża na podstawie różnorodnych tekstów (encykliki, adhortacje, listy apostolskie, orędzia) a także papieskich homilii i okolicznościowych przemówień. Kolejny rozdział ukazał treść licznych dokumentów Kościoła katolickiego w mniejszym lub większym stopniu odnoszących się do zjawiska sekt i ruchów religijnych. Autor przywołał dokumenty opracowane w różnych instytucjach kościelnych zarówno o oddziaływaniu ogólnoświatowym jak też lokalnym. Czwarty rozdział rozprawy został poświęcony krytycznej analizie doktryn wybranych sekt i nowych ruchów religijnych. Autor skoncentrował się na pokazaniu najważniejszych błędów doktrynalnych zawartych w naukach sekt odwołujących się do Biblii. Błędy te maja charakter fundamentalny - dotyczą podstawowych kwestii, na których ludzie opierają swój obraz świata. Kwestie te to: koncepcji Boga, koncepcja człowieka sposób rozumienia zbawienia a także rola jaką w ludzkich poszukiwaniach Boga i zbawienia pełni Kościół. Rozprawę zamyka rozdział prezentujący duszpasterską odpowiedź Kościoła na zjawisko sekt i na problemy, które związane są z ich funkcjonowaniem. Podsumowując autor obszernie, a ponadto w oparciu o bogaty i dobrze przestudiowany materiał źródłowy dał całościowy obraz zjawiska sekt i nowych ruchów religijnych funkcjonujących we współczesnym świecie. Pokazał  także metody, za pomocą których sekty i nowe ruchy religijne pozyskują wyznawców, często także spośród katolików. Przekonującymi argumentami uzasadnił tezę, że dla Kościoła katolickiego głównym niebezpieczeństwem wynikającym z działalności sekt jest propagowanie konkretnych błędów zawartych w ich doktrynach. Dotyczą one fundamentalnych kwestii światopoglądowych. Całościowa praca zawiera oparty na bardzo obszernym i gruntownie przestudiowanym materiale źródłowym pogłębiony i porządkujący opis istotnego zagadnienia, które do tej pory nie było przedmiotem tak systematycznych badań. BH CR

 

Informacja z dnia Jul 2013,

 
DSCF0371
DSCF0377
DSCF0379
DSCF0385
DSCF0386
DSCF0388
DSCF0390
DSCF0393
DSCF0395
DSCF0396
DSCF0406
DSCF0407
DSCF0408
DSCF0410
DSCF0431
DSCF0436
DSCF0437
DSCF0441
DSCF0445
DSCF0450
DSCF0506
DSCF0514
DSCF0524
DSCF0555